Południowowielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr
w Ostrowie Wielkopolskim


Ostrów od początku istnienia Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego (1892) był siedzibą okręgu regionalnego tego Związku. W ramach przeprowadzonego podziału administracyjnego kraju na województwa, na terenie naszego regionu powołano do życia w dniu 30 maja 1976 roku Wojewódzki Okręg Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przekształcony od 1 stycznia 1978 roku w Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.


W 1978 roku rozpoczęto organizowanie cyklicznych Przeglądów Chórów i Orkiestr Ziemi Kaliskiej. Z czasem imprezy te ze względów organizacyjnych rozdzielono – oddzielnie odbywały się przeglądy chórów, orkiestr zakładowych i orkiestr OSP. Do czasu organizowania Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach przeglądy wojewódzkie chórów były eliminacjami do tego festiwalu. Od roku 1992 przeglądy zaczęto łączyć z jubileuszami poszczególnych zespołów. W latach osiemdziesiątych organizowane były także koncerty plenerowe chórów i orkiestr na zamku w Gołuchowie, a także w parkach Ostrowa i Kalisza.


W 1985 roku prezesem Oddziału został Jan Dodot. Z tym momentem zwiększyła się paleta działań Oddziału i wachlarz organizowanych przedsięwzięć. I tak np. corocznie organizowane były eliminacje regionalne Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkolnych a capella. Oddział jest szczególnie wyczulony na rozwój chórów szkolnych, które są naturalnym zapleczem dla chórów dorosłych. Brak godzin lekcyjnych dla nauczycieli wychowania muzycznego spowodował, że w całej Polsce w ostatnich latach gwałtownie spadła liczba chórów szkolnych. Nasz Związek próbuje rozwiązać ten problem poprzez ścisłą współpracę z dyrygentami tychże zespołów, dla których od 1990 roku organizowane były szkolenia prowadzone przez znakomitego ostrowskiego chórmistrza Jerzego Wojtaszka. Aktywna działalność na tym polu sprawiła, że porównując sytuację w całym kraju można zauważyć, iż proporcjonalnie na terenie południowej Wielkopolski występuje największa liczba chórów szkolnych w Polsce.


Po zmianie ustrojowej w Polsce w roku 1989 nastąpiło zbliżenie Oddziału z chórami kościelnymi. Od 1991 roku organizowane były Wojewódzkie Przeglądy Chórów Kościelnych, skupiające każdym razem po kilkanaście chórów. „Jesienne Spotkania z Pieśnią” to nazwa przeglądu chórów emeryckich i inwalidzkich także współorganizowanego przez PZChiO, odgrywającego dużą rolę w aktywizacji tych chórów na rzecz własnych środowisk. Oddział był też współorganizatorem odbywających się od 1987 roku Międzynarodowych Spotkań Chóralnych Przyjaźni, w których – oprócz chórów z regionu – brały udział chóry z NRD, Czechosłowacji, ZSRR, RFN, Francji i Włoch. W latach 1993 – 2012 co dwa lata odbywały się w Ostrowie Ogólnopolskie Przeglądy Chórów Nauczycielskich, gromadzące każdorazowo kilkanaście chórów z całego kraju. W latach 2006-2011 zorganizowaliśmy też trzy edycje Europejskiego Festiwalu Chórów Nauczycielskich. Nasz Oddział był współorganizatorem Międzyregionalnego Festiwalu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Ostrowie i dwóch pierwszych edycji Festiwalu Muzyki Dawnej „Chantarelle Festivalle”.
W 2005 roku prezesem Oddziału został dr Karol Marszał. Nowymi inicjatywami, które pojawiły się w ostatnich latach, są Spotkania Chóralne „Pożegnanie z kolędą” organizowane w Krotoszynie, Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski, organizowany w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolski, Pielgrzymki Chórów i Orkiestr do sanktuariów na terenie południowej Wielkopolski oraz udział w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.


Dnia 20 września 2014 roku Walny Zjazd Delegatów ostrowskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr podjął decyzję o rozpoczęciu likwidacji Oddziału, która została formalnie przypieczętowana podczas Zjazdu likwidacyjnego 1 lutego 2015 roku. Jednocześnie powołano do życia samodzielne stowarzyszenie pod nazwą Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim, będący kontynuatorem działalności ostrowskiego oddziału PZChiO.

Historię amatorskiego ruchu muzycznego ziemi ostrowskiej opisuje książka: „Ostrów Wielkopolski – miasto chórów i orkiestr. Zarys działalności amatorskiego ruchu muzycznego ziemi ostrowskiej” autorstwa Karola Marszała, wydana w roku 2004.