Południowowielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim obejmuje obszar południowej Wielkopolski, w skład którego wchodzi miasto Kalisz oraz powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski. Zrzesza 20 chórów i 16 orkiestr dętych.

Najważniejsze imprezy organizowane przez Związek to:
– przeglądy chórów południowej Wielkopolski
– przeglądy orkiestr południowej Wielkopolski
– Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski
– koncerty chórów szkolnych w ramach programu „Śpiewająca Polska”
– Pielgrzymki Chórów i Orkiestr do sanktuariów południowej Wielkopolski.


Oprócz tego Związek organizuje imprezy okolicznościowe i pomaga w organizacji spotkań jubileuszowych zespołów członkowskich. Oddział  otoczył opieką kilkadziesiąt chórów szkolnych działających na terenie południowej Wielkopolski.


Działalność PZChiO opiera się na obowiązującym statucie, precyzującym cele i sposoby działania, a mianowicie:


1. dobrowolne zrzeszanie członków działających w amatorskich zespołach chóralnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych, tanecznych oraz folklorystycznych;
2. udzielanie fachowej pomocy w podnoszeniu poziomu artystycznego członków Związku;
3. koordynowanie działalności członków Związku w celu realizacji zadań statutowych;
4. inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej na potrzeby zrzeszonych zespołów;
5. inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie historii i osiągnięć amatorskiego ruchu muzycznego;
6. inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów i zjazdów z udziałem członków Związku;
7. współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjami i organizacjami kultury na terenie kraju i za granicą;
8. współpracę z polonijnym ruchem muzycznym za granicą;
9. współdziałanie z organizacjami zagranicznymi o podobnych celach;
10. prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, zgodnie z rozdz. I działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z której dochód przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.

Zarząd:
Prezes: dr Karol Marszał
karolmarszal@wp.pl
Wiceprezes, dyrektor artystyczny do spraw chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych: Jerzy Wojtaszek
Wiceprezes do spraw organizacyjnych: Andrzej Sobański
Dyrektor komisji artystycznej
ds. orkiestr i zespołów folklorystycznych
: Wojciech Zieleziński
Sekretarz: Halina Florczyk
Skarbnik: Grzegorz Szwarc


Członkowie:
Zofia Antczak
Jan Czaja
Edmund Dębicki
Zbigniew Drwal
Wojciech Gaweł
Józef Krzuś
Zbigniew Nowaczak
Emilia Zdrojowa